محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

تاثیر فناوری اطلاعات در "توسعه علمی"

 

• کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال

• معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری

• هوشمند سازی ، اکتشاف و مدیریت دانش در حوزه های صنعت و سلامت

• انتقال تکنولوژی با رویکرد پیشرفت و خود کفائی

 

تاثیر فناوری اطلاعات در "ارتقاء  کیفیت سیستم سلامت"


• شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی : زیر ساخت ها و پیامدها

• سلامت الکترونیک و سیستم های پشتیبان سلامت

• فناوری همگرا (NBIC) و جامعه‌ای سالم

• ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک