ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

 رئیس همایش: دکتر رفعت بیات

دبیر علمی همایش: دکتر حمید مقدسی
 
دبیر اجرایی همایش: دکتر شیرین عیانی
 
کادر اجرایی همایش:  دکتر علی سلیمانی، مهندس الهام وصلی، مهندس خدیجه مولایی، مهندس زهرا قائم پناه، فائزه صادقی، مهندس ناصر کیانی، مهندس کوروش نصرتی هروی ، مهندس محمد جواد مه آبادی ، مهندس مهدی حسامی، مهندس نفیسه خسروی ، مهندس محمد رضا علی محمدیان، مهندس فریبا غلام صدری، مهندس خسرو شیرافکن، رضا جباری.