دبیر و کمیته اجرایی

صفحه اصلی > دبیر و کمیته اجرایی

 دبیر اجرایی همایش

دکتر شیرین عیانی / معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر دانش)
 
اعضای کمیته اجرایی همایش

دکتر  علیرضا جلالی/ مدرس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر دانش) 

مهندس الهام وصلی / معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر دانش) 

مهندس معصومه خزایی / مدیر آموزش موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر دانش)

فائزه صادقی / مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی و کارشناس مسئول امور پژوهشی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

مهندس مهسا احمر/ مدیر اجرایی تولید محتوای وسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

 مهندس زهرا قائم پناه / کارشناس مسئول امور پژوهشی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش )

مهندس خدیجه مولایی / کارشناس مسئول امور پژوهشی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش )

فاطمه جلمبادانی / گرافیست و کارشناس فرهنگی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش )
 
مهندس ناصر کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)
 
مهندس کوروش نصرتی هروی دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)
 
مهندس محمد جواد مه آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)
 
مهندس نفیسه خسرویدانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)
 
مهندس محمدرضا علی محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

مهندس فریبا غلام صدری 
/ فارغ التحصیل ارشد تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

مهندس خسرو شیرافکن دانشجوی کارشناسی ارشدموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

مهندس مرتضی اسلام زاده / فارغ التحصیل ارشد تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

رضا جباری / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهندس مهدی حسامی / دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

مهندس مهسا ستودگان/ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهندس سارا درویش خانه سری/ فارغ التحصیل ارشد تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر‌دانش)

مهندس باربد هنرمند/ کارشناس IT